Leitende Oberärzte

Prof. Dott. Univ. Pi­sa Volk­mar Ja­co­bi

Stell­ver­tre­ten­der Di­rek­tor und Lei­ten­der Ober­arzt
Volkmar.Jacobi@kgu.de
T   +49 69 6301-87282

Prof. Dr. med. Kat­rin Eich­ler

Ge­schäfts­füh­ren­de Ober­ärz­tin
Katrin.Eichler@kgu.de
T   +49 69 6301-87288
 

Dr. med. Axel Thal­ham­mer

Lei­ten­der Ober­arzt der In­ter­ven­tio­nel­len Ra­dio­lo­gie
Axel.Thalhammer@kgu.de
T   +49 69 6301-​87290
 

Dr. med. Re­na­te Ham­merstingl

Lei­­ten­­de Ober­ärz­tin For­schung, Ent­wick­lung und Leh­re
Renate.Hammerstingl@kgu.de
T   +49 69 6301-​87296

Kli­ni­sche Oberärzte

Prof. Dr. med. Bo­ris Bo­del­le

Boris.Bodelle@kgu.de
T   +49 69 6301-87211
 

Prof. Dr. med. Nour El­din Mo­ham­med

Mohammed.Nour@kgu.de
T   +49 69 6301-87277

Prof. Dr. med. Ei­ke Na­gel

Eike.Nagel@kgu.de
T   +49 69 6301-​87200

 

PD Dr. med. Mar­tin Bee­res

PD Dr. med. Tat­ja­na Gru­ber-Ro­uh

Tatjana.Gruber-Rouh@kgu.de
T   +49 69 6301-87858

Dr. med. Iris Burck

Iris.Burck@kgu.de
T   +49 69 6301-87278

Dr. med. Marc Harth

Marc.Harth@kgu.de
T  +49 69 6301-87292

Dr. med. Cla­ra Park

Clara.Park@kgu.de
T +49 69 6301-5174

Funk­ti­ons­ober­ärz­te

Dr. med. Ben­ja­min Kal­ten­bach

Lei­ter des For­schungs­be­rei­ches Ma­gnet­re­so­nanz­to­mo­gra­phie
Stell­ver­tre­ten­de Lei­tung MRT Dia­gnos­tik
Benjamin.Kaltenbach@kgu.de
T    +49 69 6301-80408
 

Dr. med. Mo­ritz Al­brecht

Lei­ter des For­schungs­be­rei­ches Com­pu­ter­to­mo­gra­phie
Sek­ti­ons­lei­ter Kar­dio­vas­ku­lä­re